Používaním stránky www.parfems.com súhlasíte s používaním súborov cookies ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií

Súhlasím

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfems.com a zároveň predávajúcim je spoločnosť Delivery Home Logistic, s.r.o.

Základné ustanovenia

Prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien, avšak kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takýchto udalostiach je kupujúci okamžite informovaný.

Ochrana osobných údajov

 

1. Spoločnosť Delivery Home Logistic, s.r.o. ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli Parfems.com zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Zmluvné strany so dohodli, že v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu za účelom vybavenia a odoslania objednávky. Na tento účel sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje nebude používať a spracovávať na iné účely, pokiaľ mu na to dotknutá osoba neudelí osobitný súhlas.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

4. V prípade, že kupujúci udelí súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom marketingu, predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať a uchovávať jeho osobné údaje iba za týmto účelom. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci ako prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 10 Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ak  o to požiada. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak o to požiada.

8. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane s výnimkou poskytnutia nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom dopravy tovaru kupujúcemu.

9. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Záujemcov, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť Delivery Home Logistic, s.r.o. spracováva osobné údaje o v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú bližšie uvedené v PODMIENKACH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok. Podmienky spracovania osobných údajov sú zároveň splnením informačnej povinnosti vo vzťahu k dotknutým osobám.

Ceny

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránkach, sú konečné, teda vrátane DPH. Pokiaľ ste si tovar objednali, platí cena, za ktorú ste objednávali, bez ohľadu na zmeny. Cena je platná 24 hodín od objednania. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. 

Objednávky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho overenie objednávky mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chyby vo svojej objednávke, môže ich napraviť písomnou formou (e-mailom). Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej je kupujúci vždy vyrozumený emailom prípadne telefonicky. Zmluvné podklady v slovenskom jazyku Vám budú zaslané na emailovú adresu uvedenú vo Vašej objednávke. Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa tovar nenachádza na sklade. 

Dodacie podmienky

Tovar posielame Slovenskou poštou alebo kuriérom. Pri objednávke nad 150 Eur je doprava zdarma. Tovar expedujeme spravidla od 2-6 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, poprípade od autorizácii danej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných udalostí. O takejto situácii je kupujúci okamžite informovaný. Tovar dodávame v kvalitných "bublinkových" obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Ak objednávka obsahuje viac druhov tovaru a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite zasielame tovar, ktorý je na sklade. Ostatní doobjednávame a zasielame neskôr. Tovar, ktorý je skladom (platí do vypredania zásob) posielame v deň prijatia objednávky, ak bola uskutočnená do 13:30 hod daného dňa. Ak by sa doba expedovania predĺžila, budeme Vás okamžite informovať. Ak Vaša zásielka nebude doručená, prosím, kontaktujte nás. Stáva sa, že SP nenechá oznámenie o uložení zásielky v schránke a balíček leží zabudnutý na pošte. 

Nákup aj bez registrácie

Pri nákupe tovaru na našej stránke, nie je nutná registrácia. Stačí vyplniť objednávkový formulár s uvedením adresy pre doručenie zásielky. 

Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je splatná ihneď. Ak sa jedná o dobierku, je splatná pri prevzatí na pošte. 

Spôsob platby

Dobierka je najpoužívanejší spôsob platby. U nás za dobierku neplatíte!!!

Môžete využiť možnosť darčekového balenia v cene 1,50 euro/ks

Zľavy

Poskytujeme vernostné zľavy pre registrovaných zákazníkov - za každé 1€ hodnoty nákupu získate 1 vernostný bod. 1 vernostný bod = 0,01€, ktoré neskôr môžete premeniť za kupónové poukazy v nominálnych hodnotách. Pre vstup do vernostného programu je nutné sa registrovať na našich stránkach.. 

Záruka a reklamácie

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Potrebné doklady zasielame elektronickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy. Ak kupujúci, po prevzatí tovaru, zistí, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia neplatná. Zásielku s tovaru Vám doporučujeme poistiť. Tovar, ktorý zašlete na dobierku, nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť:

  • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  • kópiu dokladu o zaplatení
  • stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom aj kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa nedohodli inak. V prípade, ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je na ňom závada. 

Stornovanie objednávky

Vašu objednávku môžte kedykoľvek stornovať emailom na [email protected], alebo telefonicky na čísle 02/222 002 90. Nezabudnite uviesť číslo Vašej objednávky. 
V pripade skončenia akcie, zmeny nákupnej ceny, vypredania tovaru si vyhradzuje právo naša spoločnosť kedykoľvek stornovať Vašu objednávku bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa paragrafu 12 zákona č. 108/2000 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom vrátiť poskytnutné plnenie. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v stave, v akom bol odoslaný - v originálnom a nepoškodenom balení. Ak tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu v akom bol odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si túto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť uhradená suma za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak už bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (rúže, krémy, štetce, šampóny apod.). 

Oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave v originálnom a nepoškodenom balení so všetkými dokladmi a dokumentácio, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch uvedená ako miesto odoslania tovaru. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všeto, čo im podľa zmluvy bolo odoslané.Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu /spravidla do 15 dní od vrátenia toavru/ vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť poukázaná suma za vrátený tovar v pôvodonom stave. V prípade ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie spotrebiteľa od  zmluvy ako neplatné, napr. z dôvodu nemožnosti od zmluvy odstúpiť, odošle tovar späť spotrebiteľovi s vyjadrením, že odstúpenie je neplatné a uvedie dôvod neplatnosti odstúpenia. Ak spotrebiteľ napriek tomu opätovne vráti tovar predávajúcemu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy, predávajúci tovar uschová do doby kým si ho spotrebiteľ nevyzdvihne u predávajúceho najviac však na dobu 6 mesiacov a informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom emailu. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený tovar znehodnotiť.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odoslať tovar v rámci dohodnutej dodacej lehoty, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade sa reklamácia uplatňuje priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. 

 

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Kuriér - 4,00 €

 Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierkou0.00 €
 

 

 

V hotovosti pri os. prevzatí0.00 €
 

 

Len pri osobnom odbere tovaru Nitra, Bratislava, Bardejov. Platba kartou je možná.